កាក់ OP និង SUI នឹងមានការ Unlock រាប់លានដុល្លារថ្ងៃស្អែក

កាក់ OP គឺជាកាក់របស់គម្រោង Optimism និងកាក់ Sui គឺជាកាក់របស់គម្រោង Sui។រយ:ពេល 10 ម៉ោងរាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅ ឬ ម៉ោង 7 ព្រឹកស្អែកនឹងមានការ Unlock កាក់ OP ចំនួន 386 លានកាក់ឬស្មើនឹង

Read more

ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃ 22 ខែ មករា​

យើងមកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់អតីត FTX បន្តិចតុលាការសហរដ្ធអាមេរិកបានបង្កក់លុយរបស់ Sam Bankman-fried ចំនួន700 លានដុល្លារហើយតាំងពី Sam Bankman-fried ត្រូវបានតុលាការសហរដ្ធអាមេរិកចោទដាក់ទោសមកដែលក្នុងនោះភាគច្រើនជាហ៊ុន Robinhood ដែលមានចំនួន 56 លានហ៊ុនស្មើនឹង 526 លានដុល្លារ និង លុយរបស់ SBF ក្នុងធនាគារ

Read more

DEX ដែលមានឈ្មោះ Velodrome នៅក្នុង chain Optimism មានលុយហូរចូលដល់ ជាង100 លានដុល្លារហើយ

Optimism ដែលមានកាក់ OP គឺជាBlockchain Layer2 របស់ Ethereumហើយថ្មីៗនេះ មានDEX(Decentralized Exchange) ឈ្មោះ Velodrome ត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុង Chain Optimismនៅថ្ងៃទី 1 មិថុនា មិនដល់ប៉ុន្មានខែផងផងមានអ្នកវេរលុយចូលVelodrome ដើម្បីយក reward ពីការដាក់

Read more