ទិញកាក់គ្រ៊ីបតូនៅទីណាគួរអោយទុកចិត្ត

អ្នកដែលមានបំណងចង់វិនិយោគជាមួយគ្រ៊ីបតូរឿងដែលត្រូវចាប់ផ្តើមមុនគេគឺដឹងពីវិធីទិញកាក់ហើយដោយសារតែឧស្សាហកម្មនេះគឺពោរពេញទៅដោយវេបសាយជួញដូរបោកប្រាស់ដូចនេះយើងចាំបាច់ត្រូវដឹងពីកន្លែងទិញកាក់ដែលអាចគួរអោយទុកចិត្តបាន។មុននឹងទៅស្គាល់ពីវេបសាយទិញកាក់គ្រ៊ីបតូខ្ញុំមានការណែនាំខ្លះទាក់ទងនឹងវិធីរក្សាកាក់បើសិនជាអ្នកចង់វិនិយោគរយ:ពេលវែង។ក្នុងករណីអ្នកចង់រក្សាកាក់ក្នុងរយ:ពេលវែងរឿងដែលខ្ញុំណែនាំគឺវេរកាក់ទាំងនោះមកទុកខ្លួនឯងដោយប្រើប្រាស់ Hardware wallet ក្នុងការរក្សាកាក់ទាំងនោះ។យើងមកស្គាល់វេបសាយជួញដូរកាក់គ្រ៊ីបតូដែលគួរអោយទុកចិត្តទាំងអស់គ្នាខាងក្រោម។

* បញ្ចាក់: វេបសាយខាងក្រោមទាំងអស់គឺមិនមែនវាមិនអាចក្ស័យធនឬជួបបញ្ហានោះទេ។ពួកយើងណែនាំនេះព្រោះមកដល់ថ្ងៃនេះគឺវានៅដំណើរការប្រក្រតីហើយអាចជួញដូរបានតាមធម្មតានិងអាចដកកាក់មកទុកដោយខ្លួនឯងបាន។

Binance គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាជួញដូរគ្រ៊ីបតូដែលមានចំនួនជួញដូរច្រើនជាងគេលេខ 1 ក្នុងលោក។

Binance មានមុខងារផ្សេងដូចជាការជួញដូរបែប P2P, Future, Spot, bot trading, copy trading និង មានកម្មវិធី Launchpool, launchpad ដែលផ្តល់ឱកាសអោយអ្នកចូលវិនិយោគទៅលើកាក់ថ្មីៗទៀតផង។

អ្នកអាចចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់តាមតំណនេះ

Bitget គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាជួញដូរគ្រ៊ីបតូដែលវាមានកាក់ថ្មីនៅក្នុង Binance មិនទាន់មានដូចនេះអ្នកក៏អាចចូលទិញយកកម្រៃផងដែរបើសិនជាកាក់ទាំងនោះមានឱកាសចូលក្នុង Binance។

Bitget មានមុខងារផ្សេងដូចជាការជួញដូរបែប P2P, Future, Spot, bot trading, copy trading និង មានកម្មវិធី Launchpool, launchpad ដែលផ្តល់ឱកាសអោយអ្នកចូលវិនិយោគទៅលើកាក់ថ្មីៗទៀតផង។

អ្នកអាចចុះឈ្មោះតាមតំណនេះបាន។

Bybit ក៏ស្រដៀងគ្នាទៅជាមួយ Bitget វាមានកាក់ដែលនៅគ្រ៊ីបតូ Exchange ដ៏ទៃមិនទាន់មានលក់ដូចនេះអ្នកក៏អាចសិក្សា និង ទិញដើម្បីយកកម្រៃផងដែរ។

Bybit មានមុខងារផ្សេងដូចជាការជួញដូរបែប P2P, Future, Spot, bot trading, copy trading និង មានកម្មវិធី Launchpool, launchpad ដែលផ្តល់ឱកាសអោយអ្នកចូលវិនិយោគទៅលើកាក់ថ្មីៗទៀតផង។

អ្នកអាចចុះឈ្មោះតាមតំណនេះបាន។

OKX គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មជួញដូរគ្រ៊ីបតូលំដាប់លេខ 5។ វាក៏ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលគួរអោយទុកចិត្តផងដែរ។

OKX មានមុខងារផ្សេងដូចជាការជួញដូរបែប P2P, Future, Spot, bot trading, copy trading, Launchpool, launchpad និងមាន មុខងារ OKX Cryptopedia ដែលជាមុខងារអោយអ្នកទៅលេង DAPP របស់គម្រោងគ្រ៊ីបតូថ្មីជាច្រើនដើម្បីទទួលបានឱកាស Airdrop នៅថ្ងៃអនាគត។

អ្នកអាចចុះឈ្មោះតាមតំណនេះបាន។