មកស្គាល់គម្រោង Redbrick

ថ្ងៃនេះយើងមកស្គាល់ពីគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថា Redbrick ដែលពួកយើងនឹងបែងចែកវាតាមចំនុចធំខាងក្រោម: 1. ការណែនាំ Redbrick គឺជាគម្រោងបង្កើត Content ក្នុង Blockchain នានាតាមរយ: Engine ដោយផ្ទាល់របស់ខ្លួន។ក្រុមការងាររបស់ Redbrick បានបង្កើត Content នានាជាច្រើននៅក្នុង Web3 ដែលអាចប្រៀបស្មើរទៅនឹង Game

Read more