ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃ 22 ខែ មករា​

យើងមកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់អតីត FTX បន្តិចតុលាការសហរដ្ធអាមេរិកបានបង្កក់លុយរបស់ Sam Bankman-fried ចំនួន700 លានដុល្លារហើយតាំងពី Sam Bankman-fried ត្រូវបានតុលាការសហរដ្ធអាមេរិកចោទដាក់ទោសមកដែលក្នុងនោះភាគច្រើនជាហ៊ុន Robinhood ដែលមានចំនួន 56 លានហ៊ុនស្មើនឹង 526 លានដុល្លារ និង លុយរបស់ SBF ក្នុងធនាគារ

Read more