ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃ 22 ខែ មករា​

យើងមកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់អតីត FTX បន្តិចតុលាការសហរដ្ធអាមេរិកបានបង្កក់លុយរបស់ Sam Bankman-fried ចំនួន700 លានដុល្លារហើយតាំងពី Sam Bankman-fried ត្រូវបានតុលាការសហរដ្ធអាមេរិកចោទដាក់ទោសមកដែលក្នុងនោះភាគច្រើនជាហ៊ុន Robinhood ដែលមានចំនួន 56 លានហ៊ុនស្មើនឹង 526 លានដុល្លារ និង លុយរបស់ SBF ក្នុងធនាគារ Silvergate ចំនួន 6 លានដុល្លារ និង ក្នុងធនាគារ Moonstone ចំនួន 56 លានដុល្លារ។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ DAPP Radar បានអោយដឹងថាក្នុងឆ្នាំ 2021 – 2022 Blockchain ដែលមានគេប្រើច្រើនបំផុតទាក់ទងនឹង Dapp គឺ BNB Chain និង Blockchain ដែលមានការទិញលក់ NFT ច្រើនជាងគេគឺ Ethereum ដែលកាលពីឆ្នាំ 2021 Wax បានឈរលេខមួយជា Blockchain ដែលមានគេទិញលក់ NFT ច្រើនជាងគេ។

ក្រុមហ៊ុនជីកកាក់ BTC ឈ្មោះ 1thash របស់ចិនបានវេរកាក់ទៅក្នុង Binance ចំនួន 5,600 BTC ឬ 124 លានដុល្លារ។

កាក់ ETH ត្រូវបានដុតគិតជាលុយប្រមាណ 4.6 ពាន់លានដុល្លារចាប់តាំងពីការ Update EIP-1559 មក។

ធនាគារគ្រ៊ីបតូ Silvergate មានលុយជាប់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Genesis ដែលទើបបានប្រកាសក្ស័យធនចំនួន 2.5 លានដុល្លារ។

វេបសាយរបស់ DEFI ឈ្មោះ AAVE បានបានបញ្ហាកាលពីប៉ុន្មានមុននេះតែបើកអោយប្រើជាធម្មតាវិញហើយជាមួយនឹងការដាក់អោយអ្នកវិនិយោគបោះឆ្នោតទៅលើ Proposal AAVE V3 របស់ខ្លួន។

កាក់ OP និង APT បានធ្វើ ATH – All Time High សារជាថ្មី។

ប្រភព:

https://app.aave.com/governance/proposal/?proposalId=147

https://news.bitcoin.com/us-government-seizes-700-million-in-assets-from-disgraced-ftx-co-founder-sam-bankman-fried/

https://www.coindesk.com/business/2023/01/20/bitcoin-miner-1thash-sent-almost-all-its-btc-to-binance