ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 06 ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ 2023

ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ a16z បានប្រើកាក់នៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនចំនួន 15 លានកាក់ UNI បោះឆ្នោតមិនអោយគម្រោង Uniswap ពង្រីកខ្លួនទៅប្រើBNB Chainដោយប្រើ Wormhole Bridge។មូលហេតុមួយដែលa16z មិនយល់ស្របតាមគឺដោយសារតែការប្រើប្រាស់ Wormhole Bridge ដែលជាគួប្រជែងនឹងគម្រោងដែល a16z កំពុងតែវិនិយោគឈ្មោះ LayerZero។ ត្រីបាឡែនរបស់កាក់

Read more

មកស្គាល់ពីគម្រោងកាក់ GMX ដែលទើបដាក់អោយTrade ក្នុង Binance ទាំងអស់គ្នា

Not financial advice GMX គឺជាPlatform Web3 ដែលអោយអ្នកប្រើប្រាស់អាចជួញដូរកាក់ និង ពិសេសជាងនឹងគឺអាចលេង Future បានដែលអ្នកប្រើប្រាស់មានលុយតិចក៏អាចលេងជួញដូរកាក់ និង​ លេងFuture បានដែរហើយ Leverage បានដល់ 30x។ គម្រោងនេះបានដាក់អោយប្រើប្រាស់ដំបូងនៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021

Read more