ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 06 ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ 2023

ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ a16z បានប្រើកាក់នៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនចំនួន 15 លានកាក់ UNI បោះឆ្នោតមិនអោយគម្រោង Uniswap ពង្រីកខ្លួនទៅប្រើBNB Chainដោយប្រើ Wormhole Bridge។មូលហេតុមួយដែលa16z មិនយល់ស្របតាមគឺដោយសារតែការប្រើប្រាស់ Wormhole Bridge ដែលជាគួប្រជែងនឹងគម្រោងដែល a16z កំពុងតែវិនិយោគឈ្មោះ LayerZero។ ត្រីបាឡែនរបស់កាក់

Read more