ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 06 ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ 2023

ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ a16z បានប្រើកាក់នៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនចំនួន 15 លានកាក់ UNI បោះឆ្នោតមិនអោយគម្រោង Uniswap ពង្រីកខ្លួនទៅប្រើBNB Chainដោយប្រើ Wormhole Bridge។មូលហេតុមួយដែលa16z មិនយល់ស្របតាមគឺដោយសារតែការប្រើប្រាស់ Wormhole Bridge ដែលជាគួប្រជែងនឹងគម្រោងដែល a16z កំពុងតែវិនិយោគឈ្មោះ LayerZero។ ត្រីបាឡែនរបស់កាក់

Read more

Google បានសហការជាមួយ Coinbase ដើម្បីទទួលការបង់ប្រាក់ជាគ្រ៊ីបតូ

Google បានយកសេវាកម្មមួយរបស់ Coinbase ដែលមានឈ្មោះថា Coinbase Prime​ ដើម្បីជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការទទួលការបង់ប្រាក់ទៅលើសេវាកម្មCloud របស់ខ្លួនជាគ្រ៊ីបតូ(BTC, ETH, Doge,Ape,Litcoin,USDC,USDT,SHIB, BCH,DAI)។ Google ត្រៀមនឹងបើកអោយប្រើមុខងារបង់លុយជាគ្រ៊ីបតូនេះនៅដើមឆ្នាំ 2023។សេវាកម្មនេះនឹងត្រូវបើកអោយប្រើប្រាស់ជាដំបូងជាមួយអតិថិជនដែលធ្វើការទាក់ទងនឹង Web3។ នាយកប្រតិបត្តិរបស់ Google បានអោយដឹងថា លោកចង់ឃើញដំណើរការនៃការបង្កើត Web3

Read more