មកស្គាល់ពីគម្រោងកាក់ GMX ដែលទើបដាក់អោយTrade ក្នុង Binance ទាំងអស់គ្នា

Not financial advice GMX គឺជាPlatform Web3 ដែលអោយអ្នកប្រើប្រាស់អាចជួញដូរកាក់ និង ពិសេសជាងនឹងគឺអាចលេង Future បានដែលអ្នកប្រើប្រាស់មានលុយតិចក៏អាចលេងជួញដូរកាក់ និង​ លេងFuture បានដែរហើយ Leverage បានដល់ 30x។ គម្រោងនេះបានដាក់អោយប្រើប្រាស់ដំបូងនៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021

Read more

មកស្គាល់ DAPP ចំនួន10 ដែលរកលុយបានច្រើនជាងគេនៅខែមេសា, 2022

ទិន្នន័យគឺបានមកពី Tokenterminal ។ Dapp ពាក្រពេញរបស់វាគឺ Decentralized Applications ដែលមានន័យថា ជា វេបសាយ ជាប្រូក្រាម ឬជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់ Blockchain ដើម្បីប្រតិបត្តិ ដូចជា វេបសាយលក់NFT វេបសាយប្តូរគ្រីបតូជាដើម។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកស្គាល់ Dapps ចំនួន10ដែលរកលុយបានច្រើនជាងគេក្នុងខែមេសា

Read more