មកស្គាល់ DAPP ចំនួន10 ដែលរកលុយបានច្រើនជាងគេនៅខែមេសា, 2022

ទិន្នន័យគឺបានមកពី Tokenterminal ។ Dapp ពាក្រពេញរបស់វាគឺ Decentralized Applications ដែលមានន័យថា ជា វេបសាយ ជាប្រូក្រាម ឬជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់ Blockchain ដើម្បីប្រតិបត្តិ ដូចជា វេបសាយលក់NFT វេបសាយប្តូរគ្រីបតូជាដើម។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកស្គាល់ Dapps ចំនួន10ដែលរកលុយបានច្រើនជាងគេក្នុងខែមេសា

Read more