របាយការណ៏ឆមាសទីមួយឆ្នាំ 2023 របស់ Binance

ឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ 2023 គឺជាពេលដែលគ្រ៊ីបតូនៅបន្តជួបព្យុះភ្លៀងមានទាំងច្បាប់របស់សហរដ្ធអាមេរិក និង វិបត្តិសេដ្ធកិច្ចទាំងឡាយតែគ្រ៊ីបតូនៅតែអាចបន្តរក្សាតម្លៃរបស់ខ្លួនបានដោយបានបញ្ចប់ឆមាសទីមួយជាមួយនឹងរឿងវិជ្ជមានទាំងតម្លៃក៏ដូចជាករណីប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ។ Binance បានសរុបរបាយការណ៏ទាក់ទងនឹងគ្រ៊ីបតូបានដូចខាងក្រោម។ តួលេខគ្រប់គ្រងទីផ្សាររបស់ Bitcoin ឬ Bitcoin market dominance បានកើនឡើងខ្ពស់ខ្លាំងរាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ 2021 មកហើយតម្លៃរបស់វាកើនដល់ទៅ 87% រាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកដល់ថ្ងៃនេះដោយនាំមុខការវិនិយោគបែបប្រពៃណីផ្សេងៗដូចជាហ៊ុនជាដើម មានការនាំយកបច្ចេកទេស Ordinal

Read more

មកស្គាល់ DAPP ចំនួន10 ដែលរកលុយបានច្រើនជាងគេនៅខែមេសា, 2022

ទិន្នន័យគឺបានមកពី Tokenterminal ។ Dapp ពាក្រពេញរបស់វាគឺ Decentralized Applications ដែលមានន័យថា ជា វេបសាយ ជាប្រូក្រាម ឬជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់ Blockchain ដើម្បីប្រតិបត្តិ ដូចជា វេបសាយលក់NFT វេបសាយប្តូរគ្រីបតូជាដើម។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកស្គាល់ Dapps ចំនួន10ដែលរកលុយបានច្រើនជាងគេក្នុងខែមេសា

Read more