ដូ​ចការសង្ស័យ​ Mt.Gox ពន្យាពេលនៃការសងកាក់អ្នកវិនិយោគដល់ឆ្នាំ 2024

ក្រុ​មហ៊ុនធានារបស់​​​ Mt.Gox, Nobuaki Kobayashi បានប្រកាសជាផ្លូវការថាពួកគេនឹងពន្យាពេលនៃការសងកាក់ដល់អ្នកវិនិយោគដោយលើកពីថ្ងៃទី 31 ខែតុលា 2023 ទៅថ្ងៃទី 31 ខែ​តុលា ឆ្នាំ 2024។បន្ថែមពីនេះKobayashi បានអោយដឹងថាសម្រាប់ម្ចាស់បំណុលដែលបានផ្តល់ចាំបាច់គ្រប់ចំនួនពួកគេនឹងចាប់ផ្តើមទទួលបានកាក់វិញបណ្តើររាប់តាំងពីចុងឆ្នាំនេះទៅហើយពេលវេលានៃការសងអាចក៏អាចនឹងប្រែប្រួលផងដែរទៅតាមស្ថានភាពផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុន។ កាក់ Stable Coin របស់Paypal ឈ្មោះ PYUSD

Read more

ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 9 ខែ មីនា

ក្រុមហ៊ុន Silvergate Capital Corporation បានប្រកាសបិទធនាគារ Silvergate 100% ហើយ។ក្រុមហ៊ុនត្រៀមនឹងផ្តល់ជូនអ្នកវិនិយោគ និង អ្នកប្រើប្រាស់នូវលុយដែលពួកគេបានរក្សាទុកក្នុងធនាគារនេះវិញ។ក្រុមហ៊ុន Silvergate ជាធនាគារដ៏ធំមួយដែលផ្តល់សេវាជាកន្លែងវេរលុយដើម្បីទិញឬវិនិយោគជាមួយគ្រ៊ីបតូ។ក្រុមហ៊ុនក្ស័យធនដោយសារតែបានខាតលុយទៅជាមួយ FTX និង ក្រុមហ៊ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលជា Crypto Exchange ធំៗក្នុងលោកនាំគ្នាឈប់សហការជាមួយដោយសារក្រុមហ៊ុនមិនបានរាយការណ៏តួលេខហិរញ្ញវត្ថុ 10-K។ ក្រុមហ៊ុន

Read more