ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 9 ខែ មីនា

ក្រុមហ៊ុន Silvergate Capital Corporation បានប្រកាសបិទធនាគារ Silvergate 100% ហើយ។ក្រុមហ៊ុនត្រៀមនឹងផ្តល់ជូនអ្នកវិនិយោគ និង អ្នកប្រើប្រាស់នូវលុយដែលពួកគេបានរក្សាទុកក្នុងធនាគារនេះវិញ។ក្រុមហ៊ុន Silvergate ជាធនាគារដ៏ធំមួយដែលផ្តល់សេវាជាកន្លែងវេរលុយដើម្បីទិញឬវិនិយោគជាមួយគ្រ៊ីបតូ។ក្រុមហ៊ុនក្ស័យធនដោយសារតែបានខាតលុយទៅជាមួយ FTX និង ក្រុមហ៊ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលជា Crypto Exchange ធំៗក្នុងលោកនាំគ្នាឈប់សហការជាមួយដោយសារក្រុមហ៊ុនមិនបានរាយការណ៏តួលេខហិរញ្ញវត្ថុ 10-K។ ក្រុមហ៊ុន

Read more