កាក់ឈ្មោះ NFD របស់​Defi Protocol មួយបានធ្លាក់ដល់ទៅ 99% ក្រោយរងគ្រោះ FlashLoan

FlashLoan គឺជាវិធីសាស្ត្រខ្ចីភ្លាម សង ភ្លាមក្នុង Smartcontract តែមួយ ឬ ការបញ្ជាខ្ចីតែមួយ។ កាលពីម្សិលមិញនេះមាន Defi Protocol មួយដែលជាម្ចាស់គម្រោងកាក់ NFD បានទទួលរងគ្រោះតាមលក្ខណ flashloan នេះដែលបានធ្វើអោយខាតបង់លុយអស់ 1.25 លានដុល្លារ ហើយ តម្លៃកាក់

Read more

Beanstalk ជាPlatform ផ្តល់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុបែបមិនមានអ្នកនៅកណ្តាលត្រូវបានរងគ្រោះFlashloan អស់ចំនួនទឹកលុយជាង $80M

កាលពីថ្ងៃទី 17 មេសា​កន្លងមកនេះ Platform Beanstalk ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Platform បញ្ពើរ និង កម្ចីនៅលើ Ethereum Blockchain ត្រូវបានរងគ្រោះដោយវិធីមួយហៅថា Flash Loan(Flash loan គឺជាវិធីខ្ចីភ្លាមហើយសងភ្លាមនៅក្នុងការប្រតិបត្តិតែមួយដែលត្រូវបង្កើតSmartcontract ដើម្បីប្រតិបត្តិ) អស់ចំនួនទឹកលុយជាង $80M

Read more