កាក់ឈ្មោះ NFD របស់​Defi Protocol មួយបានធ្លាក់ដល់ទៅ 99% ក្រោយរងគ្រោះ FlashLoan

FlashLoan គឺជាវិធីសាស្ត្រខ្ចីភ្លាម សង ភ្លាមក្នុង Smartcontract តែមួយ ឬ ការបញ្ជាខ្ចីតែមួយ។ កាលពីម្សិលមិញនេះមាន Defi Protocol មួយដែលជាម្ចាស់គម្រោងកាក់ NFD បានទទួលរងគ្រោះតាមលក្ខណ flashloan នេះដែលបានធ្វើអោយខាតបង់លុយអស់ 1.25 លានដុល្លារ ហើយ តម្លៃកាក់

Read more