ឈ្មោះតំណាងអោយលេខ Wallet address ដែលមានឈ្មោះ amazon.eth ត្រូវបានគេស្នើទិញក្នុងតម្លៃ​1 លានដុល្លារ។

ឈ្មោះតំណាងអោយលេខ Wallet address ឬ ENS ដែលមានឈ្មោះ amazon.eth មានគេទិញដល់ទៅតម្លៃ​1 លានដុល្លារនៅក្នុង Opensea។ សម្រាប់អ្នកដែលអត់ស្គាល់ថាអ្វីជា ENS អាចមើលវីដេអូនេះបាន។ ឈ្មោះ amazon.eth ត្រូវបានគេទិញក្នុងតម្លៃ 100ETH កាលពីខែ តុលា​ ឆ្នាំ

Read more

អ្នកវិនិយោគបានសម្រុកទិញ ឈ្មោះWallet ដែលបញ្ចប់ដោយ .ETH ដែលមានលេខ3 ខ្ទង់រហូតធ្វើអោយតម្លៃរបស់វាឡើងដល់ទៅ 15 ETH

ENS (Ethereum Name Service) វាគឺជាឈ្មោះតំណាងអោយលេខ Wallet Address ដែលជាទូទៅវាមានលេងច្រើនខ្ទង់ពិបាកចាំ។ ENS វាមកជួយដោះស្រាយបញ្ហា មិនចាំលេខWallet Address។ ហើយ ENS ដែលមានលេខតែ 3 ខ្ទង់គឺមានតែ 999 ឈ្មោះប៉ុណ្នោះដែលធ្វើអោយអ្នកវិនិយោគ ឬ

Read more