អ្នកវិនិយោគបានសម្រុកទិញ ឈ្មោះWallet ដែលបញ្ចប់ដោយ .ETH ដែលមានលេខ3 ខ្ទង់រហូតធ្វើអោយតម្លៃរបស់វាឡើងដល់ទៅ 15 ETH

ENS (Ethereum Name Service) វាគឺជាឈ្មោះតំណាងអោយលេខ Wallet Address ដែលជាទូទៅវាមានលេងច្រើនខ្ទង់ពិបាកចាំ។ ENS វាមកជួយដោះស្រាយបញ្ហា មិនចាំលេខWallet Address។ ហើយ ENS ដែលមានលេខតែ 3 ខ្ទង់គឺមានតែ 999 ឈ្មោះប៉ុណ្នោះដែលធ្វើអោយអ្នកវិនិយោគ ឬ

Read more