ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 04 កុម្ភ: ឆ្នាំ 2023

ធនាគារល្បីឈ្មោះមួយរបស់រុស្ស៊ីឈ្មោះ Sberbank ត្រៀមបើកសាកល្បងគម្រោង DEFI របស់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់ Blockchain Ethereum។ធនាគារនេះមានគម្រោង Defi របស់ខ្លួនជាផ្លូវការមុនខែឧសភានេះហើយនឹងធ្វើការតេស្តល្បងនៅក្នុងខែមីនា។ធនាគារនេះក៏ធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ Blockchain មកហើយដែរកាលពីឆ្នាំ 2022 ព្រមទាំងបានបើកCryptocurrency របស់ខ្លួនផងដែរកាលពីខែមេសា ឆ្នាំ 2022។Sberbank នឹងប្រើប្រាស់ Metamask ដើម្បីអោយអ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលលេងគម្រោងរបស់ខ្លួនបាន។ធនាគារនេះសព្វថ្ងៃមានអ្នកប្រើប្រាស់ 100 លាននាក់ និង មានអតិថិជនដែលជាក្រុមហ៊ុនចំនួន 1 លានក្រុមហ៊ុន។

Ethereum នឹងធ្វើការ Upgrade Shanghai-Capella នៅថ្ងៃទី 7 ខែ កុម្ភ: នេះដើម្បីអោយអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅចូលតេស្តមុននឹងធ្វើការ Update ដ៏ធំរបស់ខ្លួននៅខែមីនាខាងមុខដែលមានឈ្មោះថា Shanghai Hardfork។

ក្រុមហ៊ុនត្រៀមបើកអោយContent Creator អាចរកលុយបានជាមួយនឹង Content ឬ Tweet thread របស់ខ្លួនហើយ។អ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលបានការរកលុយពី Twitter ចាំបាច់ត្រូវជាសមាជិករបស់ Twitter Blue Verified។

ប្រភព:https://watcher.guru/news/russias-largest-bank-sberbank-to-launch-a-defi-platform-on-the-ethereum-network