ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 04 កុម្ភ: ឆ្នាំ 2023

ធនាគារល្បីឈ្មោះមួយរបស់រុស្ស៊ីឈ្មោះ Sberbank ត្រៀមបើកសាកល្បងគម្រោង DEFI របស់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់ Blockchain Ethereum។ធនាគារនេះមានគម្រោង Defi របស់ខ្លួនជាផ្លូវការមុនខែឧសភានេះហើយនឹងធ្វើការតេស្តល្បងនៅក្នុងខែមីនា។ធនាគារនេះក៏ធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ Blockchain មកហើយដែរកាលពីឆ្នាំ 2022 ព្រមទាំងបានបើកCryptocurrency របស់ខ្លួនផងដែរកាលពីខែមេសា ឆ្នាំ 2022។Sberbank នឹងប្រើប្រាស់ Metamask ដើម្បីអោយអ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលលេងគម្រោងរបស់ខ្លួនបាន។ធនាគារនេះសព្វថ្ងៃមានអ្នកប្រើប្រាស់ 100

Read more