ក្រុមហ៊ុន Tradeteq បានបន្ថែមមុខងារលក់មូលបត្រសហរដ្ធអាមេរិកជាកាក់ឌីជីធល

Tradeteq គឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលផ្តល់សេវាជាទីផ្សារទិញលក់បំណុលឯកជនក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗ។កាលពីថ្ងៃច័ន្ធនេះ Tradeteq បានដាក់លក់បំណុលរបស់សហរដ្ធអាមេរិកក្រោមរូបភាពជាកាក់ឌីជីថល (Tokenized U.S. Treasury) ដោយប្រើប្រាស់ Blockchain XDC។ បំណុលជាកាក់ឌីជីថល (USTY) មានលក់នៅក្នុង Platform Yieldteq របស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះសម្រាប់អ្នកវិនិយោគអាជីព។Tradeteq ប្រើ USTY ដើម្បីតាមដានចំនួនហ៊ុនដែលអ្នកវិនិយោគមាន និង

Read more