ជាង25% នៃអាជីវកម្មបង្កើតថ្មីរបស់អាស៊ីប៉ាស៊ីភិចកំពុងយក Blockchain មកប្រើប្រាស់

យកតាមការវាស់ស្ទង់មតិ KPMG/HSBC វាអោយដឹងថា NFT និង Defi កំពុងទទួលបានការពេញនិយមពីសំណាក់ពីអាជីវកម្មបង្កើតថ្មីនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច ខ្លាំងជាង បច្ចេកទេសរថយន្តអគ្គិសនី និង quantum computing ទៅទៀត។ KPMG និង HSBC បានធ្វើការស្ទង់មតិទៅលើក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីចំនួន 6,472 នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីភិចបានរកឃើញថា ជាង

Read more