ក្រុមហ៊ុនជីកកាក់Bitcoin ដ៏ធំមួយបានលក់កាក់ BTC ចំនួន 3,000 កាក់ ហើយត្រៀមនឹងឈប់ប្រើយុទ្ធិសាស្ត្រជីកហើយទុកលក់ពេលឡើងថ្លៃ។

Bitfarms គឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយក្នុងការជីកកាក់ Bitcoin បានធ្វើការលក់កាក់របស់ខ្លួនចំនួន 3000 BTC ចូលទីផ្សារកាលពីម្សិលមិញក្នុងតម្លៃ​ $20,666 ក្នុង មួយ BTC ដែលសរុបគិតជាលុយក្រុមហ៊ុននេះបាន 62 លានដុល្លារពីការលក់កាក់។ក្រុមហ៊ុននេះបានអោយដឹងថាខ្លួនជីកកាក់ BTC បាន14 កាក់ក្នុងមួយថ្ងៃជាមធ្យមបើគិតជាលុយដុល្លារទៅគឺប្រហែល $280,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ។ ការលក់នេះលោក

Read more