គម្រោងកាក់ទាំងនេះបានឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពី Ethereum ជិត

កាក់របស់គម្រោងដែលធ្វើទាក់ទងនឹងការដាក់ Ethereum ទៅ Stake ក្នុង Proof Of Stake បានចាប់ផ្តើមឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសថ្ងៃដែល Ethereum នឹងធ្វើការបើកអោយ Unstake កាក់។គម្រោងដែលផ្តល់សេវាអោយអ្នកប្រើប្រាស់ Stake កាក់ Eth នោះរួមមាន Rocket Pool, Lido

Read more

សរុបពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃ 18 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023

ពត៍មានសំខាន់ៗក្នុងគ្រ៊ីបតូថ្ងៃនេះមាន Binance នឹងដាក់លក់កាក់ Rocket Pool (RPL) Binance នឹងដាក់លក់កាក់ Rocket Pool នៅថ្ងៃទី 18 ខែមករា​ វេលាម៉ោង 3 ថ្ងៃត្រង់ដោយនឹងបើកអោយទិញជាគូរកាក់ RPL/BTC, RPL/BUSD, RPL/USDT។ អ្នកដែលមានកាក់

Read more