គម្រោងកាក់ទាំងនេះបានឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពី Ethereum ជិត

កាក់របស់គម្រោងដែលធ្វើទាក់ទងនឹងការដាក់ Ethereum ទៅ Stake ក្នុង Proof Of Stake បានចាប់ផ្តើមឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសថ្ងៃដែល Ethereum នឹងធ្វើការបើកអោយ Unstake កាក់។គម្រោងដែលផ្តល់សេវាអោយអ្នកប្រើប្រាស់ Stake កាក់ Eth នោះរួមមាន Rocket Pool, Lido

Read more