សរុបពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃ 18 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023

ពត៍មានសំខាន់ៗក្នុងគ្រ៊ីបតូថ្ងៃនេះមាន Binance នឹងដាក់លក់កាក់ Rocket Pool (RPL) Binance នឹងដាក់លក់កាក់ Rocket Pool នៅថ្ងៃទី 18 ខែមករា​ វេលាម៉ោង 3 ថ្ងៃត្រង់ដោយនឹងបើកអោយទិញជាគូរកាក់ RPL/BTC, RPL/BUSD, RPL/USDT។ អ្នកដែលមានកាក់

Read more