ពត៏មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃ 05​ ខែ កុម្ភ: 2023

Orion Protocol គឺជាគម្រោង DEFI ដែលផ្តល់ Liquidity pool រវាង Centralized និង Decentralized Exchange ត្រូវបានទទួលការវាយប្រហារដោយសារតែប្រើកូដ(Library) ដែលមានចន្លោះប្រហោងធ្វើអោយចោរអាចចូលវាយប្រហារបាន។ចន្លោះប្រហោងនោះធ្វើអោយចោរអាចដកកាក់គិតជាលុយប្រមាណ 3 លានដុល្លារពី Crypto Exchange បាន។តិចនិចដែលចោរប្រើក្នុងការវាយប្រហារមានឈ្មោះថា Reentrancy

Read more