ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃ

Silvergate បានបិទសេវាចាយវាយកាក់គ្រ៊ីបតូ Silvergate Exchange Network របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះកំពុងតែត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រ៊ីបតូតែរាលើសេវាដែលទាក់ទងនឹងការដាក់កាក់គឺនៅបើកដដែល។ អតិថិជនដែលប្រើសេវារក្សាកាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Celsius ចាប់ផ្តើមអាចដកកាក់ពួកគេបានហើយតែពួកគេអាចដកបានតែ 94% នៃចំនួនកាក់របស់ពួកគេទេហើយចំនួន 6% គឺត្រូវរងចាំថ្ងៃប្រកាសបន្ទាប់ទៀត។គួរអោយដឹងផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Celsius បានក្ស័យធនកាលពីកក្កដាកន្លងមកនេះដោយសារតែការដួលរលំរបស់គម្រោង Luna។ ធនាគារ NUBank ដែលមានលោក Warret

Read more