ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃ

Silvergate បានបិទសេវាចាយវាយកាក់គ្រ៊ីបតូ Silvergate Exchange Network របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះកំពុងតែត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រ៊ីបតូតែរាលើសេវាដែលទាក់ទងនឹងការដាក់កាក់គឺនៅបើកដដែល។

អតិថិជនដែលប្រើសេវារក្សាកាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Celsius ចាប់ផ្តើមអាចដកកាក់ពួកគេបានហើយតែពួកគេអាចដកបានតែ 94% នៃចំនួនកាក់របស់ពួកគេទេហើយចំនួន 6% គឺត្រូវរងចាំថ្ងៃប្រកាសបន្ទាប់ទៀត។គួរអោយដឹងផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Celsius បានក្ស័យធនកាលពីកក្កដាកន្លងមកនេះដោយសារតែការដួលរលំរបស់គម្រោង Luna។

ធនាគារ NUBank ដែលមានលោក Warret Buffet នៅពីក្រោយបានចាប់ផ្តើមបង្កើតកាក់របស់ខ្លួនឈ្មោះ NUCOIN។

UNISWAP បានដាក់អោយតេស្តប្រើ Wallet របស់ខ្លួននៅក្នុង IPhone ហើយ។

ក្រុមហ៊ុន Coinbase បានទិញក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលឈ្មោះ One River Digital Asset Management។ការទិញនេះនឹងជួយអោយក្រុមហ៊ុន coinbase បានអតិថិជនដែលជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀត។

Defi ឈ្មោះ​Aave កំពុងតែពិចារណាបើក Aave v3 នៅក្នុង Network Polygon zkEVM ។

ប្រភព:

https://decrypt.co/120318/whos-eligible-to-get-their-crypto-back-from-bankrupt-celsius

https://www.coinbase.com/blog/coinbase-has-acquired-one-river-digital-asset-management