ទស្សន:របស់ CZ Binance ទៅលើ Meme Coin

Binance បានផ្តល់សេវាទិញលក់កាក់Meme Coin ដែលមានឈ្មោះ Pepe រូបកង្កែបនិង Floki រូបឆ្កែកាលពីថ្ងៃទី 5 កន្លងមកនេះ។មុនថ្ងៃដាក់លក់ CZ ដែលជាម្ចាស់របស់ Binance បាន Tweet ក្នុង Twitter ថាកាក់ប្រភេទ Meme Coin

Read more

Shiba Inu និង Dogecoin នៅតែជាកាក់ដែលមានការពេញនិយមជាងគេនៅសហរដ្ធអាមេរិក

យោងទៅតាមក្រុមហ៊ុនទិន្នន័យលោកដែលមានឈ្មោះថា Morning Consult បានអោយដឹងថា Shiba Inu និង dogecoin នៅតែជាកាក់ដែលមានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាកប្រជាជនសហរដ្ធអាមេរិក។ Meme coin ទាំងពីរនេះឈរលេខរៀងតាមពីក្រោយគ្នា គឺ លេខ 3 និង លេខ6 ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ Meme coin។

Read more