ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 07 ខែ មីនា

Bitcoin Exchange ដែលបានបិទទ្វាកាលពីឆ្នាំ2014 ឈ្មោះ Mt.Gox អាចនឹងធ្វើការសងកាក់អោយម្ចាស់បំណុលវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 10 នេះតទៅ។សព្វថ្ងៃ Mt.Gox មានកាក់ BTC ចំនួន 137,890 BTC ឬ 3ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុង Wallet របស់ពួកគេ។បើសិនជា Mt.Goxចាប់ផ្តើមចែកពិតមែនវាក៏អាចប៉ះពាល់ដល់តម្លៃកាក់ BTC

Read more

ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី​ 10 កុម្ភ:

គ្រ៊ីបតូExchange Kraken ត្រូវបានបិទការផ្តល់សេវា Staking Crypto និងត្រូវបង់លុយចំនួន30លានដុល្លារក្នុងករណីមួយនេះ។កាលពីម្សិលមិញSEC ឬ​គណៈកម្មការមូលបត្រអាមេរិកបានចោទថាKraken បានផ្តល់សេវាវិនិយោគខុសច្បាប់ទៅអោយអ្នកវិនិយោគដែលអនុញ្ញាត្តិអោយអ្នកវិនិយោគយកលុយទៅតម្កល់ឬStaking  រួចចែករង្វាន់អោយអ្នកវិនិយោគវិញជាកាក់ដោយប្រធានរបស់SECបានឡើកលើងមកថា​ តើKraken បានលុយឬកាក់មកពីណាចែកអោយអ្នកវិនិយោគ?តើKraken បានយកលុយដែលតម្កល់ទាំងនេាះរបស់អ្នកវិនិយោគទៅអោយគេខ្ចីឬយ៉ាងណា?ហើយអ្នកវិនិយោគបានកាក់ឬលុយតាមចំនួនដែលពួកគេគួរទទួលបានឬអត់ពីKraken? និយតករទីក្រុងNew York បានចាប់ផ្តើមស៊ើបអង្គេតទៅលើក្រុមហ៊ុនPaxos ដែលជាអ្នកនៅពីក្រោយការបង្កើតកាក់Stable Coin ដូចជាBUSD និង USDP។ពត៍មានលម្អិតយ៉ាងណានៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយតែរឿងដែលដឹងខ្លះៗគឺការស៊ើបអង្គេតលើកនេះគឺអាចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលេចឡើងទាក់ទងនឹងនិយតកររបស់ធនាគារកណ្តាលសហរដ្ធអាមេរិកតម្រូវអោយPaxosដកសំណើរដើម្បីក្លាយទៅជាធនាគារពេញលេញ​

Read more