ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 07 ខែ មីនា

Bitcoin Exchange ដែលបានបិទទ្វាកាលពីឆ្នាំ2014 ឈ្មោះ Mt.Gox អាចនឹងធ្វើការសងកាក់អោយម្ចាស់បំណុលវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 10 នេះតទៅ។សព្វថ្ងៃ Mt.Gox មានកាក់ BTC ចំនួន 137,890 BTC ឬ 3ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុង Wallet របស់ពួកគេ។បើសិនជា Mt.Goxចាប់ផ្តើមចែកពិតមែនវាក៏អាចប៉ះពាល់ដល់តម្លៃកាក់ BTC

Read more