ក្រុមហ៊ុន Circle សហការជាមួយ Grab យក Blockchain មកប្រើប្រាស់

Circle គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មកាក់ Stable Coin ដែលមានឈ្មោះថា USDC។ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន Circle បានបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុន Grab ដើម្បីអោយយក Web3 មកប្រើប្រាស់ក្នុង Platform របស់ Grab ហើយកាលពីថ្ងៃទី 7 កន្លងមកនេះអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី Grab នៅសិង្ហបុរីបានឃើញមុខងារ

Read more