94% នៃកាក់ BUSD គ្រប់គ្រងដោយWallet តែ4ប៉ុណ្ណោះតើគួរបារម្ភទេ

នៅពេលដែល Binance កំពុងតែធ្វើអោយ Stable coin មានការទទួលស្គាល់កាន់តែទូលាយជាងមុនតែត្រឡប់មកវិញស្រាប់តែឃើញមានWallet ដែលមានកាក់Stable ច្រើនៗដែលធ្វើអោយមានការព្រួយបារម្ភរឿង Decentralized របស់វាទៅវិញ។កាលពីប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះយើងឃើញមានកាក់ Stable Coin មួយចំនួនចាប់ផ្តើមមិនអាចរក្សាតម្លៃអោយនៅ 1$ របស់ខ្លួនបានតែមិនបានប៉ះពាល់ដល់កាក់ BUSD ឡើយ។ រីឯ Binance ក៏កំពុងតែPromote

Read more

ហេតុអ្វីបានជា​ Ethereum មានភាពជា Centralized ជាងមុនបន្ទាប់ពីប្តូរទៅប្រើ Proof Of Stake

យោងតាមទិន្នន័យចេញពី mevboots បានអោយដឹងថាជាង 80% នៃ Block relay របស់ Ethereum ត្រូវសាងដោយ Flashbotដែលធ្វើអោយមានការព្រួយបារម្ភថាអនាគត Ethereum អាចនឹងមានភាព Centralized ជាងមុន។ Flashbot បានគ្រប់គ្រង Block relay ដល់ទៅ82.45%

Read more