ក្រុមហ៊ុន Voyager និង Celsius អាចកំពុងត្រៀមលក់កាក់របស់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់កម្ចីគ្រ៊បតូ Celsius និង Voyager កំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីលក់កាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្លួនដើម្បីយកលុយសងអ្នកវិនិយោគវិញដូចនេះអ្នកវិនិយោគក៏គួរតែតាមដាន់កាក់ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះកំពុងតែមានផងដែរ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Celsius គឺមានបំណងនឹងប្តូរកាក់របស់ខ្លួនទៅជាកាក់ BTC និង ETH។សព្វថ្ងៃក្រុមហ៊ុននេះមានកាក់គិតជាលុយប្រមាណ 600 លានដុល្លារក្នុងនោះមានកាក់ BTC និង ETH ដល់ទៅ 70% ហើយក្រៅពីនឹងគឺកាក់ផ្សេងៗដែលមានចំនួនដល់ទៅ 162

Read more

Celsius បានប្រកាសថ្ងៃដេញថ្លៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនក្រោយពេលក្ស័យធន

ក្រុមហ៊ុន Celsius បានដាក់ថ្ងៃអោយដេញថ្លៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយ។ ក្រុមហ៊ុនអោយខ្ចីកាក់គ្រីបតូដែលបានក្ស័យធន Celsius បានជ្រើសរើសថ្ងៃផុតកំណត់ដេញថ្លៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនគឺ ថ្ងៃទី 17 ខែតុលាម៉ោង 4 p.m បើចាំបាច់អាចលើកដល់ថ្ងៃទី 20 ខែតុលា ម៉ោង 10 a.m. ហើយប្រកាសលទ្ធផលថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា

Read more