កម្មវិធី Web3 friend tech មានការប្រើធ្លាក់ចុះខ្លាំង

Friend tech គឺជាកម្មវិធី Social Media នៅក្នុង Web3 បានដាក់អោយប្រើនៅថ្ងៃទី 11 ខែសីហានៅក្នុង Blockchain Base។កម្មវិធីរកចំណូលបានដល់ទៅ 1 លានដុល្លារពី fee ដែលបានពីអ្នកប្រើប្រាស់ត្រឹមរយ:ពេលតែ 24 ម៉ោងប៉ុណ្ណោះហើយបានយកឈ្នះ fee របស់ Uniswap និង BTC ទៅទៀត។នៅថ្ងៃទី 21 ខែ សីហាកម្មវិធីនេះទទួលបាន Fee ច្រើនបំផុតគឺ 1.7 លានដុល្លារតែបានធ្លាក់ខ្លាំងមកវិញនៅថ្ងៃទី 26 ខែ សីហានៅត្រឹម 215,000$។ហើយការប្រើប្រាស់នៅលើគម្រោងនេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃទី 28 នេះគឺត្រឹមតែ 51,000 Transaction ប៉ុណ្ណោះគឺធ្លាក់ដល់ទៅ 90% បើធៀបជាមួយថ្ងៃទី 27 ខែ សីហា។នៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកប្រើប្រាស់អាចទិញឬលក់ Share ឬ Key របស់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកបានដើម្បីអោយគាត់មាន Credit ខ្ពស់ហើយអ្នកអាចលក់ Share នោះទៅវិញក្នុងតម្លៃថ្លៃហើយអាចផ្ញើរសារឯកជនទៅគាត់បាន។

Defi ឈ្មោះ Balancer ត្រូវបានវាយប្រហារហើយបាត់លុយអស់ប្រមាណ 900,000 $។

ក្នុងអាទិត្រនេះកាក់ទាំងនេះនឹងមានការ Unlock ក្នុងបរិមាណច្រើនមានដូចជា ៖ កាក់ AGIX, GAL, DYDX(14.41 លានដុល្លារ), OP(35.03 លានដុល្លារ), EUL, NYM, 1INCH, HBAR(67.23 លានដុល្លារ), និង ACA។

ប្រភព:

Cointelegraph

Tokenunlock