កម្មវិធី Web3 friend tech មានការប្រើធ្លាក់ចុះខ្លាំង

Friend tech គឺជាកម្មវិធី Social Media នៅក្នុង Web3 បានដាក់អោយប្រើនៅថ្ងៃទី 11 ខែសីហានៅក្នុង Blockchain Base។កម្មវិធីរកចំណូលបានដល់ទៅ 1 លានដុល្លារពី fee ដែលបានពីអ្នកប្រើប្រាស់ត្រឹមរយ:ពេលតែ 24 ម៉ោងប៉ុណ្ណោះហើយបានយកឈ្នះ fee របស់

Read more