ម្ចាស់គម្រោង Multichain បានអោយដឹងថាគម្រោងរបស់ខ្លួនបានត្រូវគេវាយប្រហារ

កាលពីព្រឹកមិញនេះក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឈន៏របស់គម្រោង Multichain បានចេញមកណែនាំអោយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្អាកការប្រើប្រាស់គម្រោងរបស់ខ្លួនជាមុនសិនហើយអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់គម្រោងនេះគឺគួរតែទៅ Revoke Contract ទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Multichain តាមរយះវេបសាយមួយនេះ

ការវាយប្រហារព្រឹកមិញបានប៉ះពាល់ដល់កាក់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដល់ទៅ 130 លានដុល្លារដោយមានការហូរចេញកាក់ដល់ទៅ 130 លានដុល្លារនៅក្នុង Blockchain ដូចជា Fantom, Moonriver, និង Dogecoin។Lookonchain បានសង្កេតឃើញមានកាក់ 62 លានដុល្លារជាកាក់ USDC, 31 លានដុល្លារជាកាក់ wBTC, និង 13 លានដុល្លារជាកាក់ wETH បានហូរចេញពីគម្រោង Multichainនិងមានកាក់ផ្សេងៗទៀតដូចTweet ខាងក្រោម។កាក់ទាំងនោះនៅមិនទាន់វេរទៅណានៅឡើយទេ។

ប្រភព:

https://www.coindesk.com/tech/2023/07/07/multichain-team-confirms-exploit-across-fantom-moonriver-and-dogechain-bridges/