ចំណែកទីផ្សាររបស់ Binance បានធ្លាក់ចុះខ្លាំងតាំងពីដើមឆ្នាំនេះមក

Binance គឺជាគ្រ៊ីបតូ Exchange លំដាប់លេខមួយក្នុងលោកបានជួបនឹងបញ្ហាបាត់បង់ចំណែកក្នុងទីផ្សារក្រោយពេលមានរឿងទាក់ទងនឹងការប្តឹងមកតែយ៉ាងណាក៏ Exchange មួយនេះក៏នៅគ្រងតំណែងលេខ 1 ដដែល។ថ្នាក់ដឹកនាំធំៗរបស់ Binance បានលាឈប់ពីតំណែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសប្តាហ៏នេះហើយ Changpeng Zhao ត្រូវទទួលដោះស្រាយបន្តទៅលើករណីការសេុីបអង្កេតពីច្បាប់។ចំណែកក្នុងទីផ្សារ Binance បានធ្លាក់ពី 72% ក្នុងខែមករានៅត្រឹម 58% នៅខែនេះ។

ប្រភព:

https://www.theblock.co/post/238502/binance-marketshare-at-lowest-point-since-beginning-of-the-year