ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ Revolut បានដកកាក់ SOL, ADA, និង Matic

កាលពីថ្ងៃទី 29 កន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស Revolut បានផ្ញើEmail ដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ធអាមេរិកថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនឈប់ផ្តល់សេវាកម្មទៅលើកាក់ SOL, Mactic, និងADA ហើយ។ថ្ងៃអនាគតអ្នកវិនិយោគនឹងមិនអាចរក្សា និង លក់កាក់ទាំងបីនេះនៅក្នុង Platform Revolut តទៅទៀតហើយក្រុមហ៊ុនRevolut អាចនឹងបញ្ជាលក់កាក់របស់អ្នកវិនិយោគហើយអោយអ្នកវិនិយោគជាលុយដែលលក់បានទៅពួកគេវិញ។សម្រាប់កាលបរិច្ឆេទនៃការលក់ Revolut នៅមិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការទេ។

ការដកកាក់ទាំងបីប្រភេទនេះក្នុងសហរដ្ធអាមេរិកគឺដោយសារតែ SEC បានចោទថាកាក់ទាំងបីនេះជាកាក់វិនិយោគខុសច្បាប់ក្នុងក្តីរបស់ Coinbase និង Binance។កាលពីថ្ងៃទី 9 កន្លងមកនេះ Robinhood ក៏បានប្រកាសដកកាក់ទាំងបីនេះដែរ។នៅថ្ងៃទី 16 ក្រុមហ៊ុន Bakkt ក៏បានប្រកាសដកកាក់ទាំងបីនេះដែរ។

ប្រភព: cryptoslate