ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ Revolut បានដកកាក់ SOL, ADA, និង Matic

កាលពីថ្ងៃទី 29 កន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស Revolut បានផ្ញើEmail ដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ធអាមេរិកថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនឈប់ផ្តល់សេវាកម្មទៅលើកាក់ SOL, Mactic, និងADA ហើយ។ថ្ងៃអនាគតអ្នកវិនិយោគនឹងមិនអាចរក្សា និង លក់កាក់ទាំងបីនេះនៅក្នុង Platform Revolut តទៅទៀតហើយក្រុមហ៊ុនRevolut អាចនឹងបញ្ជាលក់កាក់របស់អ្នកវិនិយោគហើយអោយអ្នកវិនិយោគជាលុយដែលលក់បានទៅពួកគេវិញ។សម្រាប់កាលបរិច្ឆេទនៃការលក់ Revolut នៅមិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការទេ។ ការដកកាក់ទាំងបីប្រភេទនេះក្នុងសហរដ្ធអាមេរិកគឺដោយសារតែ SEC

Read more