វេបសាយប្តូរកាក់ពី Blockchain មួយទៅ Blockchain មួយទៀត ឈ្មោះ Nomad ត្រូវបានចោរលួចកាក់អស់ 200 លានដុល្លារ

Nomad គឺជាវេបសាយប្តូរកាក់ពី Blockchain មួយទៅមួយទៀត ឬហោះថា Bridging ត្រូវបានចោរលួចកាក់គិតជាលុយអស់ប្រហែល 200 លានដុល្លារ។ មូលហេតុដែលចោរអាចលួចបានគឺដោយសារអសមត្ថភាពរបស់ Developer របស់ Nomad ផ្ទាល់តែម្តងដែលបានសរសេរ Smartcontract មិនបានល្អធ្វើអោយចោរវាយប្រហារ តាមរយSmartcontract បាន។គួរអោយដឹងផងដែរនេះគឺជាការហ៊ែកដ៏ធំទីបីហើយក្នុងឆ្នាំនេះដែលទីមួយគឺ Ronin Bridge គម្រោងនៅពីក្រោយហ្គេម AxieInfinityត្រូវបានចោរលួចលុយអស់ជាង 600 លានដុល្លារ ទីពីរគឺ Wormhole bridgeអស់ 300 លានដុល្លារ។ ហើយថ្ងៃនេះចោរចិត្តល្អផ្ញើលុយអោយវិញចំនួន 9 លានដុល្លារដែលស្មើនឹង 4.75% នៃចំនួនលុយដែលបានលួចទៅ។

ប្រភព: https://www.coindesk.com/tech/2022/08/02/nomad-bridge-drained-of-nearly-200-million-in-exploit/