កាបូបដាក់កាក់របស់ Solana ត្រូវបានវាយប្រហារអស់លុយជាង 5 លានដុល្លារហើយ

កាបូបដាក់កាក់របស់blockchain Solana មានដូចជា Phantom, Slope, និង Trustwallet កំពុងត្រូវបានវាយប្រហារដោយចោរគ្រីបតូ។ ជនរងគ្រោះមានដល់ទៅជាង 8,000 Wallet ដែលត្រូវបានចោរលួចយកកាក់ដែលទាំងតែខ្លួនមិនបានចុចអ្វីគួរអោយព្រួយបារម្ភសោះ ចំនួនកាក់ដែលចោរបានលួចបើគិតជាលុយគឺប្រហែល 5 លានដុល្លារ។ អ្វីដែលគួរធ្វើពេលនេះគឺបើមានលុយក្នុង blockchain Solana ដែលនៅក្នុងWallet ខាងលើចូលវេរចេញទៅដាក់នៅក្នុង Hot wallet(Ledger,trezor) ឬ ក្នុង Exchange ក៏បានដែរ ព្រោះមកដល់ពេលនេះពួកគេមិនទាន់រកដំណោះស្រាយឃើញនៅឡើយទេ។អ្វីដែលគេសង្ស័យគឺ ដោយសារ App ឬ Extension របស់Wallet ទាំងនោះគឺកំពុងប្រើកូដរបស់ចោរ។ជាបណ្តោះអាសន្នSolana បានអោយដឹងថាការហ៊ែកនេះគឺមិនមែនដោយសារBlockchain របស់ខ្លួនទេ។

បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចោរកំពុងធ្វើអ្វីជាមួយលុយនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយក Wallet របស់ចោរទាំង4(CEzN7mqP9xoxn2HdyW6fjEJ73t7qaX9Rp2zyS6hb3iEu, Htp9MGP8Tig923ZFY7Qf2zzbMUmYneFRAhSp7vSg4wxV, 5WwBYgQG6BdErM2nNNyUmQXfcUnB68b6kesxBywh1J3n, GeEccGJ9BEzVbVor1njkBCCiqXJbXVeDHaXDCrBDbmuy)នេះទៅSearch ក្នុង Solscan បាន។

ប្រភព: https://www.coindesk.com/markets/2022/08/03/phantom-wallet-exploit-drains-millions-in-sol-tokens/