វេបសាយប្តូរកាក់ពី Blockchain មួយទៅ Blockchain មួយទៀត ឈ្មោះ Nomad ត្រូវបានចោរលួចកាក់អស់ 200 លានដុល្លារ

Nomad គឺជាវេបសាយប្តូរកាក់ពី Blockchain មួយទៅមួយទៀត ឬហោះថា Bridging ត្រូវបានចោរលួចកាក់គិតជាលុយអស់ប្រហែល 200 លានដុល្លារ។ មូលហេតុដែលចោរអាចលួចបានគឺដោយសារអសមត្ថភាពរបស់ Developer របស់ Nomad ផ្ទាល់តែម្តងដែលបានសរសេរ Smartcontract មិនបានល្អធ្វើអោយចោរវាយប្រហារ តាមរយSmartcontract បាន។គួរអោយដឹងផងដែរនេះគឺជាការហ៊ែកដ៏ធំទីបីហើយក្នុងឆ្នាំនេះដែលទីមួយគឺ Ronin Bridge

Read more