តោះមកស្គាល់ Coin និង Token របស់ Crypto Exchange ដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៏

Not Financial Advice – មិនមែនជាដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុ Crypto Exchange ឬ Centralized exchange គឺជា Platform (វេប ឬ កម្មវិធីទូរស័ព្ទ) ដែលអាចអោយយើងយកលុយដុល្លារទៅទិញគ្រីបតូ ផ្សេងៗបាន។ Platform ទាំងអស់នេះក៏មានToken ឬ

Read more