កាក់គ្រ៊ីបតូរាប់ពាន់ប្រភេទបានស្លាប់បាត់ទៅហើយបន្ទាប់ពីList​លក់កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយ

យោងតាមទិន្នន័យរបស់​​ CoinGecko បានបង្ហាញអោយឃើញថាកាក់ប្រមាណជា​ 1,900​ ប្រភេទដែលបានដាក់លក់កាលពីឆ្នាំ 2022 បានបរាជ័យបាត់ទៅហើយ។ CoinGecko គឺជា Platform ដែលរួបរួមទិន្នន័យរបស់កាក់គ្រ៊ីបតូថ្មីៗដែលបានដាក់លក់ហើយបើសិនជាកាក់នោះពំុមានសកម្មភាពឬការទិញលក់ក្នុងរយ:ពេល 2 ខែ CoinGecko នឹងរាប់កាក់នោះថាជាកាក់ដែលស្លាប់ – Dead coin ហើយនឹងត្រូវដកចេញពី Platform

Read more

តោះមកស្គាល់ Coin និង Token របស់ Crypto Exchange ដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៏

Not Financial Advice – មិនមែនជាដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុ Crypto Exchange ឬ Centralized exchange គឺជា Platform (វេប ឬ កម្មវិធីទូរស័ព្ទ) ដែលអាចអោយយើងយកលុយដុល្លារទៅទិញគ្រីបតូ ផ្សេងៗបាន។ Platform ទាំងអស់នេះក៏មានToken ឬ

Read more