ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 17 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023

ថ្ងៃនេះតម្លៃ Bitcoin គឺនៅជាង 21K ហើយតម្លៃកាក់ផ្សេងៗគឺនៅខៀវដដែល។យើងនឹងមកដឹងពីពត៍មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នា។ Binance (BNB) Binance បានធ្វើការដុតកាក់ BNB ជាលើកទី 22 របស់ខ្លួនចំនួន 2,064,494.32 BNB គិតជាលុយប្រមាណ 617,696,701 USD។ ចុចទីនេះដើម្បីមើលពីភស្តុតាងនៃការដុតកាក់ក្នុង Blockchain។

Read more

Three Arrow Capital ត្រូវតុលាការប្រកាសបិទ ហើយលក់ទ្រព្យសម្បត្តិមកសងបំណុល

Three Arrow Capital គឺជាស្ថាប័នវិនិយោគដែលមានការវិនិយោគលើកាក់គ្រីបតូជាច្រើនប្រភេទ។ស្ថាប័នមួយយនេះត្រូវបានតុលាការនៃ The British Virgin Islands បង្គាប់អោយលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីយកមកសងបំណុលដល់ម្ចាស់បំណុលវិញ។គួរអោយដឹងផងដែលថាការដួលរលំដោយសារមិនមានលុយសងបំណុលនេះគឺត្រូវបានចាត់ចែងដោយក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាលំដាប់លោកTeneo។ ហើយការដែលដួលរលំឡើកនេះក៏មានមួយចំណែកដោយសារការដួលរលំរបស់កាក់ Luna ឬ Platform Terra ផងដែរ។នៅដើមខែនេះក្រុមហ៊ុន Three Arrow Capital ក៏បានលក់ទ្រព្យមួយចំនួនរបស់គេផងដែរ។Three Arrow

Read more