ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 17 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023

ថ្ងៃនេះតម្លៃ Bitcoin គឺនៅជាង 21K ហើយតម្លៃកាក់ផ្សេងៗគឺនៅខៀវដដែល។យើងនឹងមកដឹងពីពត៍មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នា។ Binance (BNB) Binance បានធ្វើការដុតកាក់ BNB ជាលើកទី 22 របស់ខ្លួនចំនួន 2,064,494.32 BNB គិតជាលុយប្រមាណ 617,696,701 USD។ ចុចទីនេះដើម្បីមើលពីភស្តុតាងនៃការដុតកាក់ក្នុង Blockchain។

Read more

វេបសាយ Bridge កាក់របស់ Harmony ដែលមានឈ្មោះថា Horizon Bridge ត្រូវបានគេហ៊ែកយកកាក់គិតជាលុយអស់ 100 លានដុល្លារ។

Harmony ដែលបានអោយដឹងថា មានជនមិនស្គាល់មុខបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើវេបសាយ Bridge កាក់ពី blockchian ETH ទៅ Harmony ដោយបានយកកាក់ផ្សេងៗផ្ញើទៅWallet Ethereum របស់ចោរដែលគិតជាលុយអស់ 100 លានដុល្លារ។ ថ្មីៗនេះHarmony បានអោយដឹងថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើការជាមួយ FBI ដើម្បីតាមចាប់ជនល្មើសដែលបានលួចកាក់នោះ។ Harmony បានអោយដឹងបន្ថែមថាចោលមិនបានចូលពាក់ព័ន្ធដល់

Read more