វេបសាយ Bridge កាក់របស់ Harmony ដែលមានឈ្មោះថា Horizon Bridge ត្រូវបានគេហ៊ែកយកកាក់គិតជាលុយអស់ 100 លានដុល្លារ។

Harmony ដែលបានអោយដឹងថា មានជនមិនស្គាល់មុខបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើវេបសាយ Bridge កាក់ពី blockchian ETH ទៅ Harmony ដោយបានយកកាក់ផ្សេងៗផ្ញើទៅWallet Ethereum របស់ចោរដែលគិតជាលុយអស់ 100 លានដុល្លារ។ ថ្មីៗនេះHarmony បានអោយដឹងថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើការជាមួយ FBI ដើម្បីតាមចាប់ជនល្មើសដែលបានលួចកាក់នោះ។ Harmony បានអោយដឹងបន្ថែមថាចោលមិនបានចូលពាក់ព័ន្ធដល់ ប្រព័ន្ធBridge Bitcoin របស់ខ្លួនទេ។ សម្រាប់អ្នកដែលអត់ដឹង Harmony, Harmony គឺជាblockchain layer1 ដែលអាច Scale និង ប្រើប្រព័ន្ធProof-of-stake។ ដើម្បីដឹងពត៏មានទាន់ហេតុការណ៏ទាក់ទងនឹងរឿងមួយនេះអ្នកអាចតាមដាន Tweet thread មួយនេះបាន។

Tweet របស់ Harmony

ប្រភព: https://beincrypto.com/harmony-horizon-bridge-loses-100m-in-latest-crypto-exploit