រដ្ធាភិបាលសហរដ្ធអាមេរិកមានគម្រោងលក់កាក់ 41,000 BTC

យោងតាមរបាយការណ៏តុលាការសហរដ្ធអាមរិកបានអោយដែលប្រកាសនៅថ្ងៃទី 31 ខែ មីនា បានអោយដឹងថារដ្ធាភិបាលសហរដ្ធអាមេរិកបានលក់កាក់ BTC ចំនួន 9,861 BTC ឬ 215.7 លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី 14 ខែ មីនា។ រដ្ធាភិបាលសហរដ្ធអាមេរិកមានគម្រោងនឹងលក់កាក់BTC ចំនួន 41,000ទៀតរបស់ពួកគេដែលបានរឹបអូសពីម្ចាស់វេបសាយខ្មៅSilk Road ដែលមានឈ្មោះថា

Read more