ក្រុមការងារ Ethereum បានលក់កាក់របស់ខ្លួនក្រោយពេលឡើងថ្លៃដល់ 2,000$

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវពត៏មានក្នុង Blockchain ឈ្មោះ Lookonchain បានរាយការណ៏ថា Vitalik Buterin បានវេរកាក់ ETH ជាទឹកប្រាក់ 396,000 ដុល្លារទៅកាន់វេប Trade ឈ្មោះ Kraken ហើយសម្រាប់ក្រុមដែលជាម្ចាស់គម្រោងនេះវិញបានវេរកាក់ចំនួន 15 000 ETH ឬ 29.7លានដុល្លារទៅកាន់ Kraken ផងដែរ។ បើបូកសរុបទៅគឺពួកគេអាចលក់បានជាលុយប្រមាណ​ 30 លានដុល្លារកាលពីតម្លៃរបស់វាឡើងដល់ 2,000$។ហើយរឿងមួយទៀតដែលគួរដឹងផងដែរគឺកាលពីសប្តាហ៏មុននេះគឺមានការដុតកាក់ ETH ច្រើនជាងកាលណាទាំងអស់ផងដែរខណ:ដែរមានកាក់ Meme Coin មួយនៅក្នុង Ethereum កំពុងល្បីដែលបានធ្វើមានការចាយ Gas fee កើនឡើង។

ប្រភព:

https://u.today/vitalik-buterin-and-eth-foundation-sell-30-million-in-ethereum-as-eth-about-to-break-2000